TABLE 4—STATUS REPORT, U.S. SPECIAL FORCES CIDG CAMPS, OCTOBER 1964

Location Vietnamese Special Forces U.S. Special Forces Strike Force Nung Force
Officers Enlisted Men Officers Enlisted Men Companies Men Men

I Corps Tactical Zone

Da Nang 6 14 7 16 0 53 158
Khe Sanh 2 11 2 10 5 677 48
Kham Duca 1 1 12 12 2 2 10 10 2 5 183 507 118 408
A Ro 1 13 2 10 4 338 53
A Shau 4 10 2 10 3 332 45
Ta Ko 1 6 1 10 2 231 0

II Corps Tactical Zone

Pleiku 14 54 12 29 0 0 60
Kannack 5 17 2 10 3 418 36
Gia Vuc 2 8 2 10 3 541 74
Dak Pek 1 16 2 10 4 479 33
Dak To 1 10 2 10 3 371 --
Buon Beng 2 10 2 10 5 865 --
Polei Krong 1 10 2 9 4 463 25
Plei Mrong 3 13 2 10 3 464 37
Chu Dron 1 8 2 5 4 444 35

Page 67

TABLE 4—STATUS REPORT, U.S. SPECIAL FORCES CIDG CAMPS, OCTOBER 1964—Continued

Location Vietnamese Special Forces U.S. Special Forces Strike Force Nung Force
Officers Enlisted Men Officers Enlisted Men Companies Men Men

II Corps Tactical Zone—continued

Plei Do Lim 2 9 1 5 2 271 41
Plei Me 1 10 1 5 3 241 35
Phey Srunh 1 3 2 10 4 652 0
Buon Mi Ga 1 3 1 5 4 619 0
Nha Trang 5 11 1 5 3 505 0
Ban Don 2 12 2 10 5 799 0
Plei Ta Nangle 1 11 2 10 4 606 0
Dong Tre 1 9 2 10 4 619 51
Dong Ba Thin -- 14 1 5 2 308 9
Buon Brieng 1 10 2 10 3 775 22
Plei Djereng 1 1 1 5 2 231 30
Bu Prang 0 0 2 10 b b b

III Corps Tactical Zone

Saigon 8 13 6 17 0 0 0
Bu Ghia Map 4 10 2 10 4 449 9
Suoi Da 5 8 2 10 5 570 0
Bu Dop 3 8 2 10 3 275 0
Minh Thanh 4 8 2 10 3 382 0
Trang Sup 4 15 1 5 7 856 1
Nui Ba Den b b 1 5 2 175 0
Loc Ninh 3 7 2 9 4 596 0
Long Thanh b b 3 12 b b b
Thu Duc 3 15 2 9 b b 521
Ben Cat b b 1 5 4 450 b

IV Corps Tactical Zone

Can Tho c70 10 17 83 -- 0
Moc Hoa c23 2 10 4 608 33
Don Phuoc c10 2 10 2 462 0
An Long c11 2 10 3 434 0
An Phu c13 2 10 5 754 0
Tinh Bien c23 2 10 4 632 0
Vinh Gia c18 2 10 3 436 1
To Chau c13 2 10 3 392 0

a- Two detachments
b- Not available
c- Combmed figures for officers and enlisted men.


page updated 1 June 2001


Return to CMH Online